مهندسی مکانیک

دانلود کتاب Developmental Mathematics – Prealgebra, Beginning Algebra, & Intermediate Algebra, 2nd ed, 2021

نام کتاب: Developmental Mathematics – Prealgebra, Beginning Algebra, & Intermediate Algebra نویسنده: Julie Miller و Molly O’Neill و Nancy Hyde ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۲۶۰۷۲۸۲۵۰, ۹۷۸۱۲۶۰۷۲۸۲۵۵, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۱۶۶۴ حجم کتاب: ۱۰۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Education Description About Book Developmental Mathematics…

دانلود کتاب Differential And Integral Calculus – Theory And Cases, 2020

نام کتاب: Differential And Integral Calculus – Theory And Cases نویسنده: Carlos Polanco ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۸۱۱۴۶۵۱۰X, 9789811465109, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۶ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Bentham Science انتشاراتs Description About Book Differential And Integral Calculus – Theory And Cases…

دانلود کتاب Precalculus – Concepts Through Functions, A Right Triangle Approach To Trigonometry, 4th ed, 2019

نام کتاب: Precalculus – Concepts Through Functions, A Right Triangle Approach To Trigonometry نویسنده: Sullivan M. و Sullivan M. و Iii ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۳۲ حجم کتاب: ۶۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Precalculus – Concepts…

دانلود کتاب Prealgebra & Introductory Algebra, 5th ed, 2018

نام کتاب: Prealgebra & Introductory Algebra نویسنده: Elayn Martin-Gay ویرایش: ۵ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۳۴۷۰۸۴۵۴, ۰۱۳۴۷۰۸۴۵۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۸۷ حجم کتاب: ۶۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Prealgebra & Introductory Algebra From Amazon Elayn Martin-Gay’s student-centric approach is woven seamlessly throughout…

دانلود کتاب Aero Engine Combustor Casing – Experimental Design And Fatigue Studies, 2017

نام کتاب: Aero Engine Combustor Casing – Experimental Design And Fatigue Studies نویسنده: Sashi Kanta Panigrahi و Niranjan Sarangi ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۸۰۳۲۸۳۵, ۱۱۳۸۰۳۲۸۳۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۵۶ حجم کتاب: ۱۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Aero Engine Combustor…

دانلود کتاب Power Plant Control And Instrumentation – The Control Of Boilers And Hrsg Systems, 2000

نام کتاب: Power Plant Control And Instrumentation – The Control Of Boilers And Hrsg Systems نویسنده: David Lindsley ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۸۵۲۹۶۷۶۵۲, ۰۸۵۲۹۶۷۶۵۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۳۰ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: The Institution Of Engineering And Technology Description About Book…

دانلود کتاب Dictionary Of Aeronautical Terms, 7th ed, 2020

نام کتاب: Dictionary Of Aeronautical Terms نویسنده: Dale Crane ویرایش: ۷ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۶۴۴۲۵۰۵۶X, 9781644250563, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۳۲ حجم کتاب: ۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Aviation Supplies & Academics, Inc. Description About Book Dictionary Of Aeronautical Terms From Amazon Dale Crane’s ultimate reference…

دانلود کتاب Elementary Flight Dynamics With An Introduction To Bifurcation And Continuation Methods, 2nd ed, 2021

نام کتاب: Elementary Flight Dynamics With An Introduction To Bifurcation And Continuation Methods نویسنده: Nandan K. Sinha و N. Ananthkrishnan ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۵۶۲۰۷۳, ۹۷۸۰۳۶۷۵۶۲۰۷۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۸۹ حجم کتاب: ۳۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Elementary Flight…

دانلود کتاب Ise Introduction To Flight, 9th ed, 2021

نام کتاب: Ise Introduction To Flight نویسنده: John Anderson و Mary L. Bowden ویرایش: ۹ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۲۶۰۵۹۷۹۹۷, ۹۷۸۱۲۶۰۵۹۷۹۹۸, فرمت: EPUB تعداد صفحه: – حجم کتاب: ۳۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Education Description About Book Ise Introduction To Flight From Amazon Anderson’s Introduction to…

دانلود کتاب Introduction To Aerospace Engineering With A Flight Test Perspective, 2017

نام کتاب: Introduction To Aerospace Engineering With A Flight Test Perspective نویسنده: Stephen Corda ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۸۹۵۳۳۶۳, ۹۷۸۱۱۱۸۹۵۳۳۶۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۲۸ حجم کتاب: ۳۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Introduction To Aerospace Engineering With A Flight Test Perspective…