دانلود کتاب Air Dispersion Modeling – Foundations And Applications, 2013

نام کتاب: Air Dispersion Modeling – Foundations And Applications

نویسنده: Alex De Visscher

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۳

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۸۰۷۸۵۹۴, ۹۷۸۱۱۱۸۷۲۳۰۹۸, ۱۱۱۸۰۷۸۵۹۴

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۶۶۴

انتشارات: Wiley

Description About Book Air Dispersion Modeling – Foundations And Applications From Amazon


A single reference to all aspects of contemporary air dispersion modeling

The practice of air dispersion modeling has changed dramatically in recent years, in large part due to new EPA regulations. Current with the EPA’s 40 CFR Part 51, this book serves as a complete reference to both the science and contemporary practice of air dispersion modeling. Throughout the book, author Alex De Visscher guides readers through complex calculations, equation by equation, helping them understand precisely how air dispersion models work, including such popular models as the EPA’s AERMOD and CALPUFF.
Air Dispersion Modeling begins with a primer that enables readers to quickly grasp basic principles by developing their own air dispersion model. Next, the book offers everything readers need to work with air dispersion models and accurately interpret their results, including: Full chapter dedicated to the meteorological basis of air dispersionExamples throughout the book illustrating how theory translates into practiceExtensive discussions of Gaussian, Lagrangian, and Eulerian air dispersion modelingDetailed descriptions of the AERMOD and CALPUFF model formulations
This book also includes access to a website with Microsoft® Excel and MATLAB® files that contain examples of air dispersion model calculations. Readers can work with these examples to perform their own calculations.
With its comprehensive and up-to-date coverage, Air Dispersion Modeling is recommended for environmental engineers and meteorologists who need to perform and evaluate environmental impact assessments. The book’s many examples and step-by-step instructions also make it ideal as a textbook for students in the fields of environmental engineering, meteorology, chemical engineering, and environmental sciences.Content:
Chapter 1 INTRODUCTION (pages 1–۱۳):
Chapter 2 AN AIR DISPERSION MODELING PRIMER (pages 14–۳۶):
Chapter 3 AIR POLLUTANTS (pages 37–۵۳):
Chapter 4 REGULATION OF AIR QUALITY AND AIR QUALITY MODELING (pages 54–۵۹):
Chapter 5 METEOROLOGY FOR AIR DISPERSION MODELERS (pages 60–۱۴۰):
Chapter 6 GAUSSIAN DISPERSION MODELING (pages 141–۲۰۰):
Chapter 7 PLUME–ATMOSPHERE INTERACTIONS (pages 201–۲۹۵):
Chapter 8 GAUSSIAN MODEL APPROACHES IN URBAN OR INDUSTRIAL TERRAIN (pages 296–۳۲۸):
Chapter 9 STOCHASTIC MODELING APPROACHES (pages 329–۳۶۲):
Chapter 10 COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS AND METEOROLOGICAL MODELING (pages 363–۴۰۳):
Chapter 11 EULERIAN MODEL APPROACHES (pages 404–۴۷۳):
Chapter 12 PRACTICAL ASPECTS OF AIR DISPERSION MODELING (pages 474–۴۷۹):
Chapter 13 ISC3 AND SCREEN3 (pages 480–۴۹۰):
Chapter 14 AERMOD AND AERMET (pages 491–۵۱۳):
Chapter 15 CALPUFF AND CALMET (pages 514–۵۴۱):
Chapter 16 CMAQ (pages 542–۵۵۵):

درباره کتاب Air Dispersion Modeling – Foundations And Applications ترجمه شده از گوگل


یک مرجع واحد به تمام جنبه های مدل سازی پراکنش هوا معاصر

عمل مدل سازی پراکنش هوا به طور چشمگیری در سال های اخیر با توجه به مقررات جدید سازمان حفاظت محیط زیست تغییر کرده است، در بخش های بزرگ. در حال حاضر با ۴۰ CFR قسمت سازمان حفاظت محیط زیست ۵۱، این کتاب به عنوان یک مرجع کامل برای هر دو علم و عمل معاصر مدل سازی پراکنش هوا عمل می کند. در سراسر کتاب، نویسندهالکس د Visscher راهنماهای خوانندگان از طریق محاسبات پیچیده، معادله معادله، کمک به آنها را درک دقیقا چگونه مدل پراکندگی هوا کار، از جمله مدل های محبوب به عنوان AERMOD سازمان حفاظت محیط زیست و CALPUFF.
هوا پراکندگی مدل سازی با یک آستر که خوانندگان را قادر می سازد به سرعت درک اصول اساسی با توسعه خود مدل پراکندگی هوا خود آغاز می شود. در مرحله بعد، خوانندگان کتاب ارائه می دهد همه چیز نیاز به کار با مدل های پراکندگی هوا و با دقت تفسیر نتایج خود را، از جمله: فصل کامل در سراسر کتاب به اساس هواشناسی dispersionExamples هوا اختصاص داده شده نشان میدهد که چگونه تئوری ترجمه را به بحث practiceExtensive گاوسی، لاگرانژی و هوا اویلری توصیف پراکندگی modelingDetailed از فرمولاسیون مدل AERMOD و CALPUFF
این کتاب همچنین شامل دسترسی به یک وب سایت با فایل های مایکروسافت اکسل و MATLAB® که حاوی نمونه هایی از محاسبات مدل انتشار هوا. خوانندگان می توانند با این مثال های کار برای انجام محاسبات خود را دارند.
با پوشش جامع و به روز خود را، هوا پراکندگی مدلسازی برای مهندسین محیط زیست و هواشناسان که نیاز به انجام و ارزیابی ارزیابی اثرات زیست محیطی توصیه می شود. نمونه های بسیاری کتاب و دستورالعمل گام به گام نیز آن را ایده آل به عنوان یک کتاب درسی برای دانش آموزان در زمینه های مهندسی محیط زیست، هواشناسی، مهندسی شیمی، و زیست محیطی را sciences.Content:
فصل ۱ مقدمه (صفحات ۱-۱۳):
فصل ۲ هوا پخش ذرات مدل پرایمر (صفحات ۱۴-۳۶):
آلاینده های فصل ۳ AIR (صفحات ۳۷-۵۳):
فصل ۴ تنظیم هوا با کیفیت کتابو هوا با کیفیت کتابمدل سازی (صفحات ۵۴-۵۹):
فصل ۵ هواشناسی برای تهویه پراکنش مدلسازان (صفحات ۶۰-۱۴۰):
فصل ۶ گوسی پراکنش مدل سازی (صفحات ۱۴۱-۲۰۰):
تداخلات فصل ۷ ستون-جو (صفحات ۲۰۱-۲۹۵):
فصل ۸ گوسی مدل رویکردها در شهری یا صنعتی TERRAIN (صفحات ۲۹۶-۳۲۸):
فصل ۹ STOCHASTIC مدل رویکردهای (صفحات ۳۲۹-۳۶۲):
فصل ۱۰ دینامیک سیالات محاسباتی و هوا مدل سازی (صفحات ۳۶۳-۴۰۳):
فصل ۱۱ اویلری مدل رویکردهای (صفحات ۴۰۴-۴۷۳):
فصل ۱۲ جنبه های عملی AIR پراکنش مدل سازی (صفحات ۴۷۴-۴۷۹):
فصل ۱۳ ISC3 و SCREEN3 (صفحات ۴۸۰-۴۹۰):
فصل ۱۴ AERMOD و AERMET (صفحات ۴۹۱-۵۱۳):
فصل ۱۵ CALPUFF و CALMET (صفحات ۵۱۴-۵۴۱):
فصل ۱۶ CMAQ (صفحات ۵۴۲-۵۵۵):

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *