دانلود کتاب Applications Of Environmental Aquatic Chemistry – A Practical Guide, 3rd ed, 2013

نام کتاب: Applications Of Environmental Aquatic Chemistry – A Practical Guide

نویسنده: Weiner و Eugene R

ویرایش: ۳

سال انتشار: ۲۰۱۳

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۳۹۸۵۳۳۳۷, ۱۴۳۹۸۵۳۳۳۹

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۵۸۸

انتشارات: CRC Press/Taylor & Francis Group

Description About Book Applications Of Environmental Aquatic Chemistry – A Practical Guide From Amazon


“Updated and reorganized, this third edition provides the essential background for understanding and solving environmental chemistry problems that arise frequently. Aimed to help professionals deal with topical issues related to environmental chemistry, this book can also be used by students to gain a general understanding of the types of sectors and applications involved with environmental science. Several new chapters are included, covering topics such as algae growth, stormwater management, and wetlands. New case histories, which mainly illustrate treatment and remediation methods, are included. This edition also provides more end-of-chapter questions and answers.”–
“Preface to the Third ویرایشThe chemical makeup of a collected water sample reflects the history of its prior flow path, particularly the minerals it has contacted, its contact time with these minerals, and the values of temperature, pH, and redox potential along the flow path. Many environmental chemistry books can be put into one of two groups: 1. Those that are very thorough and include nearly all of the basic chemical principles that underlie the topics covered. 2. Those that rely on an existing understanding of the basic principles and begin from there. This text tries to follow a middle path, where the basic principles needed for an environmental topic are included only to the extent of contributing to an understanding of the topic being discussed and to guide the reader in applying the information to actual environmental problems. The fields of environmental science and engineering advance rapidly. This third edition is substantially updated (Photo courtesy of Gary Witt) viii Preface to the Third ویرایشfrom the second edition. Besides extensive reorganization and updating, there is a new chapter “Nutrients and Odors: Nitrogen, Phosphorus, and Sulfur,” two new appendices “Solubility of Slightly Soluble Metal Salts” and “Glossary of Acronyms and Abbreviations Used in this Book,” and much new material, especially in Chapters 5 and 11 and in Appendix A.”– Read more…
Abstract: “Updated and reorganized, this third edition provides the essential background for understanding and solving environmental chemistry problems that arise frequently. Aimed to help professionals deal with topical issues related to environmental chemistry, this book can also be used by students to gain a general understanding of the types of sectors and applications involved with environmental science. Several new chapters are included, covering topics such as algae growth, stormwater management, and wetlands. New case histories, which mainly illustrate treatment and remediation methods, are included. This edition also provides more end-of-chapter questions and answers.”–
“Preface to the Third ویرایشThe chemical makeup of a collected water sample reflects the history of its prior flow path, particularly the minerals it has contacted, its contact time with these minerals, and the values of temperature, pH, and redox potential along the flow path. Many environmental chemistry books can be put into one of two groups: 1. Those that are very thorough and include nearly all of the basic chemical principles that underlie the topics covered. 2. Those that rely on an existing understanding of the basic principles and begin from there. This text tries to follow a middle path, where the basic principles needed for an environmental topic are included only to the extent of contributing to an understanding of the topic being discussed and to guide the reader in applying the information to actual environmental problems. The fields of environmental science and engineering advance rapidly. This third edition is substantially updated (Photo courtesy of Gary Witt) viii Preface to the Third ویرایشfrom the second edition. Besides extensive reorganization and updating, there is a new chapter “Nutrients and Odors: Nitrogen, Phosphorus, and Sulfur,” two new appendices “Solubility of Slightly Soluble Metal Salts” and “Glossary of Acronyms and Abbreviations Used in this Book,” and much new material, especially in Chapters 5 and 11 and in Appendix A.”

درباره کتاب Applications Of Environmental Aquatic Chemistry – A Practical Guide ترجمه شده از گوگل


“به روز رسانی و تجدید سازمان، این نسخه سوم پس زمینه ضروری برای درک و حل مشکلات شیمی محیط زیست که اغلب بوجود می آیند فراهم می کند. با هدف کمک به حرفه ای با مسائل موضعی مربوط به شیمی زیست محیطی، این کتاب همچنین می تواند توسط دانش آموزان استفاده برای به دست آوردن یک درک کلی از انواع بخش ها و برنامه های کاربردی درگیر با علوم زیست محیطی. چندین فصل جدید شامل می شوند، پوشش موضوعاتی مانند جلبک رشد، مدیریت سروصدا، و تالاب. تاریخ مورد جدید، که عمدتا نشان روشهای درمانی و اصلاح، گنجانده شده است. این نسخه نیز فراهم می کند بیش پایان فصل پرسش و پاسخ “. –
“مقدمه به نسخه سوم به ساختار شیمیایی یک نمونه آب جمع آوری شده نشان دهنده تاریخ مسیر جریان قبل از آن، به خصوص مواد معدنی آن تماس گرفته است، زمان تماس آن با این مواد معدنی، و ارزش های دما، pH، و پتانسیل ردوکس در امتداد مسیر جریان بسیاری از کتاب های شیمی محیط زیست را می توان به یکی از دو گروه قرار داده است: ۱٫ کسانی که بسیار کامل می باشد و شامل تقریبا تمام اصول شیمیایی اساسی که زمینه موضوعات تحت پوشش این ۲٫ که بر روی یک درک موجود از اساسی متکی است اصول و از آنجا آغاز خواهد شد. این تلاش می کند متن به دنبال یک مسیر میانه، که در اصول اساسی مورد نیاز برای یک موضوع زیست محیطی تنها تا حدی از کمک به درک درستی از موضوع شامل حال مورد بحث و برای هدایت خواننده را در استفاده از اطلاعات به مشکلات زیست محیطی واقعی. در زمینه های علوم زیست محیطی و پیش مهندسی سرعت در حال. این نسخه سوم قابل ملاحظه ای به روز شده (عکس از گری ویت) هشتم مقدمه به نسخه سوم از چاپ دوم. علاوه بر سازماندهی مجدد گسترده و به روز رسانی است، فصل جدیدی وجود دارد “مواد مغذی و بو: ازت، فسفر، و گوگرد،” دو کاربردی جدید “حلالیت کمی محلول نمکهای فلزی” و “واژه نامه از کلمات اختصاری و اختصارات مورد استفاده در این کتاب،” و خیلی مواد جدید، به خصوص در فصل های ۵ و ۱۱ و در ضمیمه A “-. ادامه مطلب …
چکیده: “به روز رسانی و تجدید سازمان، این نسخه سوم فراهم می کند پس زمینه ضروری برای درک و حل مشکلات شیمی محیط زیست که اغلب بوجود می آیند با هدف کمک به حرفه ای با مسائل موضعی مربوط به شیمی زیست محیطی، این کتاب همچنین می تواند توسط دانش آموزان استفاده برای به دست آوردن یک ژنرال درک از انواع بخش ها و برنامه های کاربردی درگیر با علوم زیست محیطی. چندین فصل جدید شامل می شوند، پوشش موضوعاتی مانند جلبک رشد، مدیریت سروصدا، و تالاب. تاریخ مورد جدید، که عمدتا نشان روشهای درمانی و اصلاح، گنجانده شده است. این نسخه نیز بیشتر پایان فصل پرسش و پاسخ فراهم می کند. “-
“مقدمه به نسخه سوم به ساختار شیمیایی یک نمونه آب جمع آوری شده نشان دهنده تاریخ مسیر جریان قبل از آن، به خصوص مواد معدنی آن تماس گرفته است، زمان تماس آن با این مواد معدنی، و ارزش های دما، pH، و پتانسیل ردوکس در امتداد مسیر جریان بسیاری از کتاب های شیمی محیط زیست را می توان به یکی از دو گروه قرار داده است: ۱٫ کسانی که بسیار کامل می باشد و شامل تقریبا تمام اصول شیمیایی اساسی که زمینه موضوعات تحت پوشش این ۲٫ که بر روی یک درک موجود از اساسی متکی است اصول و از آنجا آغاز خواهد شد. این تلاش می کند متن به دنبال یک مسیر میانه، که در اصول اساسی مورد نیاز برای یک موضوع زیست محیطی تنها تا حدی از کمک به درک درستی از موضوع شامل حال مورد بحث و برای هدایت خواننده را در استفاده از اطلاعات به مشکلات زیست محیطی واقعی. در زمینه های علوم زیست محیطی و پیش مهندسی سرعت در حال. این نسخه سوم قابل ملاحظه ای به روز شده (عکس از گری ویت) هشتم مقدمه به نسخه سوم از چاپ دوم. علاوه بر سازماندهی مجدد گسترده و به روز رسانی است، فصل جدیدی وجود دارد “مواد مغذی و بو: ازت، فسفر، و گوگرد،” دو کاربردی جدید “حلالیت کمی محلول نمکهای فلزی” و “واژه نامه از کلمات اختصاری و اختصارات مورد استفاده در این کتاب،” و خیلی مواد جدید، به خصوص در فصل های ۵ و ۱۱ و در ضمیمه A “

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *