دانلود کتاب Measurement And Detection Of Radiation, 4th ed, 2015

Measurement And Detection Of Radiation, 4th ed, 2015

نام کتاب: Measurement And Detection Of Radiation

نویسنده: Nicholas Tsoulfanidis و Sheldon Landsberger

ویرایش: ۴

سال انتشار: ۲۰۱۵

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۸۲۲۱۵۴۸۹, ۱۴۸۲۲۱۵۴۸۹

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۵۹۵

انتشارات: Crc Press

Description About Book Measurement And Detection Of Radiation From Amazon


Introduction to Radiation Measurements What Is Meant by Radiation?Statistical Nature of Radiation EmissionErrors and Accuracy and Precision of Measurements Types of Errors Nuclear InstrumentationErrors of Radiation CountingIntroductionDefinition of ProbabilityBasic Probability TheoremsProbability Distributions and Random VariablesLocation Indexes (Mode, Median, Mean)Dispersion Indexes, Variance, and Standard Deviation Covariance and CorrelationBinomial DistributionPoisson DistributionNormal (Gaussian) Distribution Lorentzian DistributionStandard, Probable, and Other ErrorsArithmetic Mean and I. Read more…
Abstract: Introduction to Radiation Measurements What Is Meant by Radiation?Statistical Nature of Radiation EmissionErrors and Accuracy and Precision of Measurements Types of Errors Nuclear InstrumentationErrors of Radiation CountingIntroductionDefinition of ProbabilityBasic Probability TheoremsProbability Distributions and Random VariablesLocation Indexes (Mode, Median, Mean)Dispersion Indexes, Variance, and Standard Deviation Covariance and CorrelationBinomial DistributionPoisson DistributionNormal (Gaussian) Distribution Lorentzian DistributionStandard, Probable, and Other ErrorsArithmetic Mean and I

درباره کتاب Measurement And Detection Of Radiation ترجمه شده از گوگل


مقدمه ای بر اندازه گیری تابش آنچه که توسط تابش به معنای؟ آماری طبیعت تابش EmissionErrors و صحت و دقت اندازه گیری انواع خطاهای InstrumentationErrors هسته ای پرتو CountingIntroductionDefinition از ProbabilityBasic احتمال TheoremsProbability توزیع و تصادفی VariablesLocation شاخص (حالت، میانه، میانگین) شاخص پراکندگی، واریانس، و انحراف استاندارد کوواریانس و CorrelationBinomial DistributionPoisson DistributionNormal (گاوسی) توزیع لورنتزی DistributionStandard، احتمالی، و دیگر ErrorsArithmetic میانگین و I. ادامه مطلب …
چکیده: مقدمه ای بر اندازه گیری تابش آنچه که توسط تابش آماری طبیعت تابش EmissionErrors و صحت و دقت به معنای اندازه گیری انواع خطاهای InstrumentationErrors هسته ای پرتو CountingIntroductionDefinition از ProbabilityBasic احتمال TheoremsProbability توزیع و تصادفی VariablesLocation شاخص (حالت، میانه، میانگین) شاخص پراکندگی، واریانس و انحراف استاندارد کوواریانس و CorrelationBinomial DistributionPoisson DistributionNormal (گاوسی) توزیع لورنتزی DistributionStandard، احتمالی، و دیگر ErrorsArithmetic متوسط ​​و من

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *