دانلود کتاب Modeling, Simulation, And Control Of A Medium-Scale Power System, 2018

نام کتاب: Modeling, Simulation, And Control Of A Medium-Scale Power System

نویسنده: Tharangika. Bambaravanage و Sisil Kumarawadu و Asanka Rodrigo

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۸

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۱۰۴۹۰۹۵, ۹۷۸۹۸۱۱۰۴۹۱۰۱, ۹۸۱۱۰۴۹۰۹۲, ۹۸۱۱۰۴۹۱۰۶

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۹۱

انتشارات: Springer

Description About Book Modeling, Simulation, And Control Of A Medium-Scale Power System From Amazon


“”Acknowledgements””; “”Contents””; “”About the Authors””; “”List of Figures””; “”List of Tables””; “”Abstract””; “”1 Introduction””; “”2 Literature Survey””; “”2.1 Structure of an Electrical Power System””; “”2.2 Power System Stability””; “”2.3 Why Power System Instability Situations Occur?””; “”2.4 Disturbances””; “”2.4.1 Effects of the Disturbances on the Power System””; “”2.5 Reliability of a Power System””; “”2.6 Quality of a Power System””; “”2.6.1 Addressing Instability Situations Due to Perturbations in the Power System””; “”2.6.2 Classification of Power System Dynamics””;””5.2 Discussion: Load Shedding Scheme-II with Generation Deficit of 495.14Â MW””””5.2.1 Performance of the National Grid””; “”5.2.2 Performance of Island Rantembe””; “”5.2.3 Performance of Island Matugama””; “”5.2.4 Performance of Island Embilipitiya””; “”5.2.5 Performance of Island Kiribathkumbura””; “”5.3 Performance Comparison on Selected Load Shedding Schemes (LSS)””; “”6 Conclusion””; “”Appendices””; “”Appendix A: Transmission Lines””; “”Appendix B: Composite Loads””; “”Appendix C: Generation Characteristic””; “”Appendix D””;””3.3.1 LS Logic1 Control System Module””””3.3.2 U_Frequency Control System Module””; “”3.3.3 Add_Ld Control System Module””; “”3.4 Verifying the Simulation Model Performance””; “”3.4.1 Steady State Operation””; “”3.4.2 Generator Tripping/Sudden Generation Deficit Situation””; “”4 Designing the Load Shedding Scheme””; “”4.1 Overview of the Power System of Sri Lanka””; “”4.2 Identification of Parameters””; “”4.2.1 Power System Regulations and Practice of Sri Lanka””; “”4.2.2 Identifying Settling Frequency””; “”4.2.3 Deciding the Number of Steps in the Load Shedding Scheme””;””4.2.4 First Step of Load Shedding Scheme””””4.2.5 Identifying When to Implement Load Shedding Based on Rate of Change of Frequency (ROCOF)””; “”4.2.6 Delay Time””; “”4.3 Ahsansâx80; x99; Scheme as a Pilot Model [56]””; “”4.4 Proposed Methodology””; “”4.4.1 Load Shedding Scheme-I (Based on Prevailing Facilities Available with the CEB)””; “”4.4.2 Load Shedding Scheme-II (Based on Disintegration of the Power System)””; “”5 Results and Discussion””; “”5.1 Discussion: Load Shedding Scheme-I with Generation Deficit of 829.6Â MW””;This book highlights the most important aspects of mathematical modeling, computer simulation, and control of medium-scale power systems. It discusses a number of practical examples based on Sri Lanka’s power system, one characterized by comparatively high degrees of variability and uncertainty. Recently introduced concepts such as controlled disintegration to maintain grid stability are discussed and studied using simulations of practical scenarios. Power systems are complex, geographically distributed, dynamical systems with numerous interconnections between neighboring systems. Further, they often comprise a generation mix that includes hydro, thermal, combined cycle, and intermittent renewable plants, as well as considerably extended transmission lines. Hence, the detailed analysis of their transient behaviors in the presence of disturbances is both highly theory-intensive and challenging in practice. Effectively regulating and controlling power system behavior to ensure consistent service quality and transient stability requires the use of various schemes and systems. The book’s initial chapters detail the fundamentals of power systems; in turn, system modeling and simulation results using Power Systems Computer Aided Design/Electromagnetic Transients including DC (PSCAD/EMTDC) software are presented and compared with available real-world data. Lastly, the book uses computer simulation studies under a variety of practical contingency scenarios to compare several under-frequency load-shedding schemes. Given the breadth and depth of its coverage, it offers a truly unique resource on the management of medium-scale power systems.;””2.7 Process for Generation-Load Balance””””2.7.1 Primary Control (Is by Governors)””; “”2.7.2 Secondary Control (Is by Automatic Generation Controls)””; “”2.7.3 Tertiary Control””; “”2.7.4 Time Control””; “”2.8 Under-Frequency Load Shedding””; “”3 Modelling the Power System””; “”3.1 Power System Components””; “”3.2 Configuring Power System Components/Mathematical Modeling””; “”3.2.1 Transmission Lines””; “”3.2.2 Under-Ground Cables””; “”3.2.3 Transformers””; “”3.2.4 Generators””; “”3.2.5 Exciters””; “”3.2.6 Turbines””; “”3.2.7 Governors””; “”3.3 Control System of the Overall Power System””

درباره کتاب Modeling, Simulation, And Control Of A Medium-Scale Power System ترجمه شده از گوگل


“”سپاسگزاریها””؛ “”فهرست””؛ “” درباره نویسنده “”؛ “” فهرست ارقام “”؛ “” فهرست جداول “”؛ “”چکیده””؛ “”۱٫ معرفی””؛ “” ۲ ادبیات بررسی “”؛ “” ۲٫۱ ساختار یک سیستم قدرت الکتریکی “”؛ “” ۲٫۲ قدرت پایداری سیستم “”؛ “” ۲٫۳ چرا سیستم های قدرت موقعیت بی ثباتی رخ می دهد؟ “”؛ “” ۲٫۴ اختلالات “”؛ “” ۲٫۴٫۱ اثرات اختلالات در سیستم های قدرت “”؛ “” ۲٫۵ قابلیت اطمینان در سیستم قدرت “”؛ “” ۲٫۶ کیفیت در سیستم قدرت “”؛ “” ۲٫۶٫۱ خطاب موقعیت بی ثباتی با توجه به آشفتگی در سیستم های قدرت “”؛ “” ۲٫۶٫۲ طبقه بندی سیستم های قدرت دینامیک “”؛ “” ۵٫۲ بحث: بار ریختن طرح-II با کمبود تولید ۴۹۵٫۱۴Â مگاوات “” “” ۵٫۲٫۱ عملکرد شبکه ملی “”؛ “” ۵٫۲٫۲ عملکرد جزیره Rantembe “”؛ “” ۵٫۲٫۳ عملکرد جزیره Matugama “”؛ “” ۵٫۲٫۴ عملکرد جزیره Embilipitiya “”؛ “” ۵٫۲٫۵ عملکرد جزیره Kiribathkumbura “”؛ “” ۵٫۳ مقایسه عملکرد در بار ریختن طرح انتخاب شده (LSS) “”؛ “”۶٫ نتیجه گیری””؛ “” ضمائم “”؛ “” ضمیمه الف: خطوط انتقال “”؛ “” ضمیمه B: بارهای کامپوزیت “”؛ “” ضمیمه C: مشخصه نسل “”؛ “” ضمیمه D “”؛ “” ۳٫۳٫۱ LS Logic1 سیستم ماژول کنترل “” “” ۳٫۳٫۲ U_Frequency سیستم کنترل ماژول “”؛ “” ۳٫۳٫۳ Add_Ld ماژول سیستم کنترل “”؛ “” ۳٫۴ بررسی مدل عملکرد شبیه سازی “”؛ “” ۳٫۴٫۱ ثابت عملیات دولت “”؛ “” ۳٫۴٫۲ ژنراتور قطع / نسل ناگهانی وضعیت کمبود “”؛ “” ۴ طراحی بار ریختن طرح “”؛ “” ۴٫۱ مروری بر سیستم قدرت سریلانکا “”؛ “” ۴٫۲ شناسایی پارامتر “”؛ “” ۴٫۲٫۱ سیستم های قدرت آیین نامه ها و تمرین سری لانکا “”؛ “” ۴٫۲٫۲ شناسایی اقامت فرکانس “”؛ “” ۴٫۲٫۳ تصمیم گیری تعداد مراحل در بار ریختن طرح “”؛ “” ۴٫۲٫۴ گام اول بار ریختن طرح “” “” ۴٫۲٫۵ شناسایی زمانی که برای پیاده بار ریختن بر اساس نرخ تغییر فرکانس ( ROCOF) “”؛ “” ۴٫۲٫۶ تاخیر زمان “”؛ “” ۴٫۳ Ahsansâx80؛ X99؛ طرح به عنوان یک مدل خلبان [۵۶] “”؛ “” ۴٫۴ پیشنهادی روش “”؛ “” ۴٫۴٫۱ بار ریختن طرح-I (بر اساس غالب امکانات موجود با CEB) “”؛ “” ۴٫۴٫۲ بار ریختن طرح-II (بر اساس فروپاشی برق قدرت) “”؛ “” ۵ نتایج و بحث “”؛ “” ۵٫۱ بحث: بار ریختن طرح-من با کمبود تولید ۸۲۹٫۶Â مگاوات “”؛ این کتاب برجسته ترین جنبه های مهم مدل سازی ریاضی، شبیه سازی کامپیوتری، و کنترل سیستم های قدرت متوسط ​​در مقیاس. این بحث تعدادی از نمونه های عملی بر اساس سیستم قدرت سریلانکا، یک به نسبتا درجه بالایی از تنوع و عدم اطمینان است. مفاهیم به تازگی معرفی مانند فروپاشی کنترل برای حفظ پایداری شبکه مورد بحث و مورد مطالعه با استفاده از شبیه سازی سناریوهای عملی است. سیستم های قدرت پیچیده، از لحاظ جغرافیایی توزیع شده، سیستم های دینامیکی با ارتباطات درونی متعدد بین سیستم های همسایه می باشد. علاوه بر این، آنها اغلب شامل ترکیبی نسل که شامل آبی، حرارتی، سیکل ترکیبی، و گیاهان تجدید پذیر متناوب، خطوط انتقال و همچنین بطور قابل توجهی افزایش یافته است. از این رو، تجزیه و تحلیل دقیق از رفتارهای گذرا خود را در حضور اغتشاش هر دو بسیار تئوری فشرده و به چالش کشیدن در عمل است. به طور موثر تنظیم و کنترل رفتار سیستم قدرت برای اطمینان از کیفیت خدمات سازگار و پایداری گذرا نیاز به استفاده از طرح ها و سیستم های مختلف. کتاب فصل اولیه جزئیات اصول سیستم های قدرت؛ به نوبه خود، مدل سازی سیستم و نتایج شبیه سازی با استفاده از سیستم های قدرت طراحی به کمک کامپیوتر / گذرا الکترومغناطیسی از جمله DC (PSCAD / EMTDC) نرم افزار ارائه شده و در مقایسه با داده های دنیای واقعی در دسترس نیست. در نهایت، مطالعات شبیه سازی با استفاده از کتاب کامپیوتر تحت انواع حالات احتمالی عملی برای مقایسه چند تحت فرکانس طرح بار ریختن. با توجه به وسعت و عمق پوشش آن، آن را ارائه می دهد یک منبع واقعا منحصر به فرد در مدیریت سیستم های قدرت متوسط ​​در مقیاس؛ “” ۲٫۷ فرایند برای تعادل ایجاد بار “” “” ۲٫۷٫۱ کنترل اولیه (آیا توسط فرمانداران) ” “؛ “” ۲٫۷٫۲ ثانویه کنترل (توسط کنترل تولید خودکار) “”؛ “” ۲٫۷٫۳ سوم کنترل “”؛ “” ۲٫۷٫۴ کنترل زمان “”؛ “” ۲٫۸ بار زیر فرکانس ریختن “”؛ “” ۳ مدل سازی سیستم های قدرت “”؛ “” ۳٫۱ قدرت سیستم قطعات “”؛ “” ۳٫۲ پیکربندی سیستم های قدرت مدل سازی قطعات / ریاضی “”؛ “” خطوط ۳٫۲٫۱ انتقال “”؛ “” ۳٫۲٫۲ کابل زیر زمینی “”؛ “” ۳٫۲٫۳ ترانسفورماتور “”؛ “” ۳٫۲٫۴ ژنراتور “”؛ “” ۳٫۲٫۵ Exciters “”؛ “” ۳٫۲٫۶ توربین “”؛ “” ۳٫۲٫۷ فرمانداران “”؛ “” ۳٫۳ سیستم کنترل سیستم برق به طور کلی “”

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *