دانلود کتاب Permutation Design Buildings, Texts, And Contexts, 2015

نام کتاب: Permutation Design Buildings, Texts, And Contexts

نویسنده: Terzidis و Kostas

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۵

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۱۵۶۴۴۴۹۵, ۰۴۱۵۶۴۴۴۹۶, ۹۷۸۰۴۱۵۶۴۴۵۰۱, ۰۴۱۵۶۴۴۵۰X

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۶۱

انتشارات: Routledge

Description About Book Permutation Design Buildings, Texts, And Contexts From Amazon


In design, the problems that designers are called upon to solve can be regarded as a problem of permutations. A permutation is an ordered arrangement of elements in a set. In our case, the set is design and the elements are design components, such as lines, shapes, forms, or spaces.

Traditionally, such arrangements are done by human designers who base their decision-making process either on intuition or on random sampling until a valid solution is found. However, in both cases the solution found may be an acceptable one but cannot be labeled as “the best possible solution” due to the subjective or arbitrary nature of the selection process. In contrast, by harnessing the potential of computational design, these elements can be arranged in all possible ways and then the best ones are chosen based on specific criteria. By presenting a complete list of permutation-based arrangements the “best solution” will eventually reveal itself by excluding all other possible solutions.

This book comprehensively addresses theories, techniques, and examples of permutation design in order to fully demonstrate to the reader the full range of possibilities this method represents. The significance of such an approach to design is enormous, paradigmatic, and far-reaching. It provides an alternative method for design analysis, synthesis, and evaluation that is based on computational force rather than pure human intelligence alone. In contrast to human-based random sampling or intuition, permutation-based design offers the assurance of an optimum design since any possible alternative design can be eliminated. From a practical point of view, this methodology offers a paradigmatic shift away from the current state of design practice where arbitrariness, repetition, and redundancy often exist. From a theoretical viewpoint, this new paradigm will offer alternative insights into the value of human creativity, intuition, and intelligence.

درباره کتاب Permutation Design Buildings, Texts, And Contexts ترجمه شده از گوگل


در طراحی، مشکلاتی که طراحان خواسته می شود به حل می تواند به عنوان یک مشکل از جایگشت در نظر گرفته. یک جایگشت تنظیم دستور داد از عناصر در یک مجموعه است. در مورد ما، مجموعه ای طراحی شده است و عناصر اجزای طرح، از جمله خطوط، اشکال، فرمها یا فضاهای هستند.

به طور سنتی، این ترتیبات توسط طراحان بشر که پایه فرایند تصمیم گیری های خود را یا بر شهود و یا در نمونه گیری تصادفی تا یک راه حل معتبر یافت انجام می شود. با این حال، در هر دو مورد راه حل پیدا ممکن است یکی قابل قبول است اما می تواند به عنوان “بهترین راه حل ممکن” با توجه به ماهیت ذهنی و یا خودسرانه از روند انتخاب نمی شود با برچسب. در مقابل، با بهره برداری از پتانسیل طراحی محاسباتی، این عناصر را می توان در تمام راه های ممکن ترتیب داد و سپس از بهترین آنهایی که انتخاب شده بر اساس معیارهای خاص. با ارائه یک لیست کامل از ترتیبات بر اساس جایگشت “بهترین راه حل” خواهد شد در نهایت خود را با حذف تمام راه حل های ممکن دیگر را نشان دهد.

این کتاب جامع نظریه آدرس، تکنیک ها، و نمونه هایی از طراحی جایگشت در سفارش به طور کامل نشان به خواننده طیف گسترده ای از امکانات این روش نشان دهنده. اهمیت چنین رویکردی به طراحی عظیم، پارادایمی، و دور از دسترس است. این یک روش جایگزین برای تحلیل طراحی، سنتز و ارزیابی است که در نیروی محاسباتی به جای هوش انسان خالص به تنهایی بر اساس فراهم می کند. در مقابل به روش نمونه گیری تصادفی مبتنی بر انسان و یا شهود، مبتنی بر جایگشت طراحی پیشنهادات اطمینان از طراحی بهینه از هر گونه طراحی جایگزین احتمالی می تواند حذف شود. از نقطه نظر عملی، این روش ارائه می دهد یک تغییر پارادایمی به دور از وضعیت فعلی عمل طراحی که در آن استبداد، تکرار، و افزونگی اغلب وجود دارد. از نقطه نظر تئوری، این الگوی جدید بینش جایگزین به ارزش خلاقیت انسان، شهود، و اطلاعات می دهند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *