دانلود کتاب The Chemical Evolution Of Phosphorus – An Interdisciplinary Approach To Astrobiology, 2020

نام کتاب: The Chemical Evolution Of Phosphorus – An Interdisciplinary Approach To Astrobiology

نویسنده: Barber و Enrique Maciá

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۲۹۲۶۵۱۳۶, ۰۴۲۹۲۶۵۱۳۱, ۹۷۸۰۴۲۹۵۵۵۶۸۸, ۰۴۲۹۵۵۵۶۸۷, ۹۷۸۰۴۲۹۵۶۰۱۵۶, ۰۴۲۹۵۶۰۱۵X, 9780429564628, 0429564627, 9781771888042

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۰۲

انتشارات: Apple Academic Press

Description About Book The Chemical Evolution Of Phosphorus – An Interdisciplinary Approach To Astrobiology From Amazon


“The Chemical Evolution of Phosphorus: An Interdisciplinary Approach to Astrobiology is an exploration of “the phosphorus enigma.” The volume attempts to answer the questions How did phosphorus atoms, which are produced inside the inner cores of a handful of huge stars, become concentrated in relatively high proportions in the organisms composing Earth’s biosphere? And how did these phosphate derivatives manage to be included in such a great variety of organic molecules playing essential biochemical roles in all known life forms? Due to the interdisciplinary nature of the topic, the volume is arranged in three main sections. The first section introduces the fundamental concepts and notions of physics, chemistry, and biology necessary for the proper understanding of the topics discussed within an astronomical framework. It covers the basic features of astrophysics, cosmochemistry, and astrobiology disciplines and provides a brief summary of the main physical and chemical properties of phosphorus compounds of interest. The second section focuses on the role of phosphorus and its compounds within the context of chemical evolution in galaxies. Following an interdisciplinary approach, the author discusses the position of P among the main biogenic elements by considering its relevance in most essential biochemical functions as well as its peculiar chemistry under different physicochemical conditions. The phosphorus distribution in different cosmic sites, such as terrestrial planets, interplanetary dust particles, cometary dust, planetary atmospheres, and the interstellar medium (ISM) is reviewed, showing that this element is both scarce and ubiquitous in the universe. Also addressed are some possible routes allowing for the incorporation of phosphorus compounds of prebiotic interest during the earlier stages of solar system formation. The third section features an overall perspective on the role of phosphorus and its compounds in current areas of research of solid state physics, materials engineering, nanotechnology or medicine, as well as some perspectives for future work in order to properly solve the enigma of phosphorus in chemical evolution. The book can be used as reader-friendly resource for undergraduate, graduate, or postgraduate students, senior scientists, and researchers coming from diverse related fields of physics, chemistry, and materials science, as well as senior scientists interested in primary sources of the main biogenic elements.”– Read more…
Abstract: “The Chemical Evolution of Phosphorus: An Interdisciplinary Approach to Astrobiology is an exploration of “the phosphorus enigma.” The volume attempts to answer the questions How did phosphorus atoms, which are produced inside the inner cores of a handful of huge stars, become concentrated in relatively high proportions in the organisms composing Earth’s biosphere? And how did these phosphate derivatives manage to be included in such a great variety of organic molecules playing essential biochemical roles in all known life forms? Due to the interdisciplinary nature of the topic, the volume is arranged in three main sections. The first section introduces the fundamental concepts and notions of physics, chemistry, and biology necessary for the proper understanding of the topics discussed within an astronomical framework. It covers the basic features of astrophysics, cosmochemistry, and astrobiology disciplines and provides a brief summary of the main physical and chemical properties of phosphorus compounds of interest. The second section focuses on the role of phosphorus and its compounds within the context of chemical evolution in galaxies. Following an interdisciplinary approach, the author discusses the position of P among the main biogenic elements by considering its relevance in most essential biochemical functions as well as its peculiar chemistry under different physicochemical conditions. The phosphorus distribution in different cosmic sites, such as terrestrial planets, interplanetary dust particles, cometary dust, planetary atmospheres, and the interstellar medium (ISM) is reviewed, showing that this element is both scarce and ubiquitous in the universe. Also addressed are some possible routes allowing for the incorporation of phosphorus compounds of prebiotic interest during the earlier stages of solar system formation. The third section features an overall perspective on the role of phosphorus and its compounds in current areas of research of solid state physics, materials engineering, nanotechnology or medicine, as well as some perspectives for future work in order to properly solve the enigma of phosphorus in chemical evolution. The book can be used as reader-friendly resource for undergraduate, graduate, or postgraduate students, senior scientists, and researchers coming from diverse related fields of physics, chemistry, and materials science, as well as senior scientists interested in primary sources of the main biogenic elements.”

درباره کتاب The Chemical Evolution Of Phosphorus – An Interdisciplinary Approach To Astrobiology ترجمه شده از گوگل


معما فسفر: “این مواد شیمیایی تکامل فسفر یک رویکرد میان رشته به اخترزیست شناسی اکتشاف است” “تلاش حجم برای پاسخ به سوالات چگونه فسفر اتم، که داخل هسته درونی از یک تعداد انگشت شماری از ستاره های بسیار بزرگ تولید، متمرکز شدن بود. در نسبت نسبتا بالا در موجودات آهنگسازی زیست کره زمین و چگونه این مشتقات فسفات موفق به در انواع زیادی از مولکول های آلی نقش بیوشیمیایی ضروری در تمام موجودات زنده شناخته می شود؟ با توجه به ماهیت میان رشته ای از موضوع، حجم در سه بخش اصلی مرتب شده اند. در بخش اول به مفاهیم اساسی و مفاهیم فیزیک، شیمی و زیست شناسی لازم برای درک صحیح از موضوعات مورد بحث در چارچوب نجومی معرفی می کند. این بخش شامل ویژگی های اساسی از فیزیک نجومی، سنگها شیمی کیهانی، و رشته های اخترزیست شناسی و یک خلاصه ای از خواص فیزیکی و شیمیایی اصلی P فراهم می کند hosphorus ترکیبات مورد علاقه. بخش دوم در نقش فسفر و ترکیبات آن در چارچوب تکامل شیمیایی در کهکشان متمرکز است. پس از یک رویکرد میان رشته ای، نویسنده مورد بحث موقعیت P از عناصر اصلی بیگنیک با در نظر گرفتن ارتباط آن در بسیاری از فعالیت های بیوشیمیایی ضروری و همچنین مواد شیمیایی عجیب و غریب خود در شرایط مختلف فیزیکی و شیمیایی. توزیع فسفر در سایت های مختلف کیهانی، مانند سیارات دارای ذرات گرد و غبار بین سیارهای، گرد و غبار اجزای ستارهی دنباله دار، اتمسفر سیارات و فضای میان ستاره ای (ISM) بررسی شده است، نشان دادن که این عنصر هر دو کمیاب و در همه جا در جهان است. همچنین خطاب به برخی از مسیرهای ممکن اجازه می دهد برای اختلاط از ترکیبات فسفر مورد علاقه پری بیوتیک در طول مراحل اولیه شکل گیری منظومه شمسی می باشد. بخش سوم ویژگی های یک دیدگاه کلی در مورد نقش فسفر و ترکیبات آن در مناطق فعلی پژوهش فیزیک حالت جامد، مهندسی مواد، نانو و پزشکی، و همچنین برخی از دیدگاه های برای کار در آینده به منظور به درستی حل معمای فسفر در تکامل شیمیایی. این کتاب می تواند به عنوان منبع خواننده پسند برای کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشمندان ارشد، و محققان از زمینه های مرتبط متنوع از فیزیک، شیمی، و علم مواد، و همچنین دانشمندان ارشد علاقه مند به منابع اولیه اصلی مورد استفاده قرار گیرد عناصر زاد “- ادامه مطلب …
چکیده: معما فسفر: “این مواد شیمیایی تکامل فسفر رویکرد میان رشته ای به اخترزیست شناسی اکتشاف است” “تلاش حجم برای پاسخ به سوالات چگونه فسفر اتم، که داخل هسته درونی از یک تعداد انگشت شماری از ستاره های بسیار بزرگ تولید، تبدیل متمرکز در نسبت نسبتا بالا در موجودات آهنگسازی زیست کره زمین و چگونه این مشتقات فسفات موفق به در انواع زیادی از مولکول های آلی نقش بیوشیمیایی ضروری در تمام موجودات زنده شناخته می شود؟ با توجه به ماهیت میان رشته ای از موضوع، حجم در سه بخش اصلی مرتب شده اند. در بخش اول به مفاهیم اساسی و مفاهیم فیزیک، شیمی و زیست شناسی لازم برای درک صحیح از موضوعات مورد بحث در چارچوب نجومی معرفی می کند. این بخش شامل ویژگی های اساسی از فیزیک نجومی، سنگها شیمی کیهانی، و رشته اخترزیست شناسی و خلاصه ای از PROPE فیزیکی و شیمیایی اصلی فراهم می کند rties از ترکیبات فسفر مورد علاقه. بخش دوم در نقش فسفر و ترکیبات آن در چارچوب تکامل شیمیایی در کهکشان متمرکز است. پس از یک رویکرد میان رشته ای، نویسنده مورد بحث موقعیت P از عناصر اصلی بیگنیک با در نظر گرفتن ارتباط آن در بسیاری از فعالیت های بیوشیمیایی ضروری و همچنین مواد شیمیایی عجیب و غریب خود در شرایط مختلف فیزیکی و شیمیایی. توزیع فسفر در سایت های مختلف کیهانی، مانند سیارات دارای ذرات گرد و غبار بین سیارهای، گرد و غبار اجزای ستارهی دنباله دار، اتمسفر سیارات و فضای میان ستاره ای (ISM) بررسی شده است، نشان دادن که این عنصر هر دو کمیاب و در همه جا در جهان است. همچنین خطاب به برخی از مسیرهای ممکن اجازه می دهد برای اختلاط از ترکیبات فسفر مورد علاقه پری بیوتیک در طول مراحل اولیه شکل گیری منظومه شمسی می باشد. بخش سوم ویژگی های یک دیدگاه کلی در مورد نقش فسفر و ترکیبات آن در مناطق فعلی پژوهش فیزیک حالت جامد، مهندسی مواد، نانو و پزشکی، و همچنین برخی از دیدگاه های برای کار در آینده به منظور به درستی حل معمای فسفر در تکامل شیمیایی. این کتاب می تواند به عنوان منبع خواننده پسند برای کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشمندان ارشد، و محققان از زمینه های مرتبط متنوع از فیزیک، شیمی، و علم مواد، و همچنین دانشمندان ارشد علاقه مند به منابع اولیه اصلی مورد استفاده قرار گیرد عناصر زاد. “

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *