دانلود کتاب Workspace Strategies Environment As A Tool For Work, 1996

Workspace Strategies Environment As A Tool For Work, 1996

نام کتاب: Workspace Strategies Environment As A Tool For Work

نویسنده: Jacqueline C. Vischer Phd

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۱۹۹۶

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۶۸۴۷۷۸۶۳, ۹۷۸۱۴۶۸۴۷۷۸۴۹

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۳۶

انتشارات: Springer Us

Description About Book Workspace Strategies Environment As A Tool For Work From Amazon


We live in era of transformation–of technology, of social values, and of the way work is done. This book represents a timely and innovative ad­ dition to current thinking and writing about transformation in organiza­ tions. In order to meet an increasingly global and competitive environment, organizations are undergoing reengineering, work process redesign, “right sizing,” creating a “virtual office,” and other forms of restructur­ ing and basic change of the way work is accomplished. Such transfor­ mation means analyzing and redesigning core processes in organizations around new kinds of principles such as “total quality” and customer service. The eventual effect of these changes is likely to be the networked or “boundary-Iess” organization, in which the tradi­ tional boundaries between functions and between producers and their suppliers-and sometimes even between organizations and their com­ petitors-are broken down. The goal of such transformation is to make the work of the organization more efficient and productive-to produce more with fewer resources and at a lower cost. In the conventional view of the transformation process, certain sec­ ondary concerns, such as the need to protect the environment or to help an increasingly heterogeneous work force deal with its personal issues, are seen as problematic for this core thrust. Some recent work, however, is beginning to show that if these so-called secondary concerns are con­ sidered central, far from being problematic, they actually present strat­ egy opportunities for productive innovation and change.

درباره کتاب Workspace Strategies Environment As A Tool For Work ترجمه شده از گوگل


ما در دوره ای از تحول زندگی می کنند – از فن آوری، ارزش های اجتماعی، و از راه کار انجام شده است. این کتاب نشان دهنده یک برعالوه به موقع و نوآورانه به تفکر کنونی و نوشتن در مورد تحول در organiza سیاسی. به منظور پاسخگویی به یک محیط به طور فزاینده جهانی و رقابتی، سازمان تحت مهندسی مجدد، روند کار طراحی مجدد، “اندازه درست است،” ایجاد یک “دفتر کار مجازی،” و دیگر اشکال restructur نشستند و تغییر اساسی کار راه انجام شده است. چنین وسیله تحول اطالعات تجزیه و تحلیل و طراحی مجدد فرآیندهای اصلی در سازمان ها در سراسر انواع جدیدی از اصول مانند “کیفیت کتابدر کل” و خدمات به مشتریان. اثر نهایی از این تغییرات است به احتمال زیاد به شبکه و یا سازمان “، IESS مرز”، که در آن مرزهای سنتی بین توابع و بین تولید کنندگان و تامین کننده خود، و گاهی حتی بین سازمان ها و کام خود petitors-شکسته می شوند. هدف از چنین دگرگونی این است که کار این سازمان کارآمد تر و مولد-برای تولید بیشتر با منابع کمتر و با هزینه ای کمتر. در دیدگاه متعارف از فرایند تحول، برخی ثانیه نگرانی ثانویه، مانند نیاز به حفاظت از محیط زیست و یا برای کمک به یک معامله نیروی کار به طور فزاینده ناهمگن با مسائل شخصی خود را، به عنوان مشکل برای این رانش هسته ای دیده می شود. برخی از کارهای اخیر، شروع به نشان می دهد که اگر این به اصطلاح نگرانی های ثانویه هستند باهم sidered مرکزی، به دور از مشکل، آنها فرصت های STRAT EGY واقع در حال حاضر برای نوآوری تولیدی و تغییر دهید.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *